Home

Förmyndare lagen

Lag om förmyndarverksamhet 442/1999 - Uppdaterad - FINLE

  1. 1) Bestämmelser om förmyndare och gode män. Bestämmelser som gäller förmyndare eller med stöd av lagen angående förmynderskap förordnade gode män tillämpas även på intressebevakare, om inte annat följer av 50 § 3 mom. lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
  2. En förmyndare företräder en omyndig person i rättsliga sammanhang. Det vanligaste exemplet är att föräldrar vanligen fungerar som sina omyndiga barns förmyndare. Det kan även röra sig om en ärftlig position som erhålls innan mottagaren blivit myndig
  3. När rätten enligt 10 kap. 17 § skiljer en förmyndare från utövningen av förmynderskapet får rätten förordna god man enligt första stycket. Om god man för underåriga utländska medborgare och underåriga statslösa personer finns bestämmelser i 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s
  4. lagen den 14 juni 1917 (nr 376) om barn utom Tillsynen utövas av överförmyndaren för den kommun där den som har förmyndare, god man eller förvaltare är.
  5. Det bör räcka att han uppnått nödvändig mognad för att kunna avge en betydelsefull förklaring. Något krav på att han är myndig bör sannolikt inte kunna uppställas. Är han omyndig finns inget krav på att förmyndare eller vårdnadshavare ska medverka. Inte heller modern behöver vara myndig för att godkänna bekräftelsen

Personer som mottar sådan kommunikation (inklusive, men inte begränsat till, institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier, förvaltare och förmyndare) och omfattas av lagen i ett sådant land är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner eller krav Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig? Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här Lagen om adoption. Lagen om adoption. Adoption. Föräldrabalken 4 kap. förmyndare vars samtycke inte krävs, skall även han eller hon höras. Lag (1995:1242) En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person, och god man/förvaltare förordnas första gången (det vill säga. vid anordnandet) av tingsrätten Dock var inte kvinnor och män lika inför lagen. Enligt Sveriges lag var kvinnorna inte jämlika med männen. Sönerna till exempel fick ärva dubbelt så mycket som döttrarna. Så länge kvinnan var ogift var pappan hennes förmyndare och när hon gifte sig var det hennes man som bestämde över henne och hennes ägodelar

CGI MAKES ALL CASH OFFER FOR ACANDO; EN: SE: Below are links to certain information relating to the cash offer by CGI Nordic Holdings Limited, Company Number 07745327 (CGI Nordic) to the shareholders of Acando AB (publ), Reg. No. 556272-5092 (Acando or the Company), to acquire all shares in Acando on the terms and conditions set out in the offer document (the Offer) Den nya lagen om förmyndarverksamhet trädde i kraft 1.12.1999 och hävde den gällande lagstiftningen från 1898 (34/1898). Förnyelsen av lagen sträckte sig över trettio år. Kommittén gav i sitt betänkande år 1971 hur förnyelsen av lagen borde ske efter sex års förarbete. Det tog två år att godkänna lagen, efter att den sist

5 § En förmyndare, god man eller förvaltare som tar del i en bodelning eller ett skifte för den enskildes räkning skall inhämta överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning. En förmyndare, god man eller förvaltare får endast med överförmyndarens samtycke överlåta den enskildes andel i boet. Lag (1994:1433) Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne 2 § Har utländsk undersåte, som enligt lagen i den stat, han tillhör, bör på grund av underårighet förses med förmyndare, hemvist här i riket, inhämte rätten, genom bemedling av ministern för utrikes ärendena, huruvida förmynderskap kommer att anordnas i enlighet med den främmande statens lag. Upplyses det, att sådant. Search the history of over 351 billion web pages on the Internet Als die Reussen mit ihrem Hanf ankamen, konnte die Kompanie sie nicht bezahlen, versprach es aber im Herbst mit ') Die Bestätigung der schwedischen Regierung zu erhalten, bemühte sich der Rat vergebens. 2 ) Vom April bis Juni 1642 erhielt die Hanfkompanie folgende Ein­ lagen in Rtlr.: Johann Ulrich — 2000, Panl Helms — 1900, Hinrieh v

Förmyndare - Wikipedi

  1. Den medeltida svenska husfrun och lagen - En studie i förmyndarskap, begränsningar och möjligheter . Charlotte Vainio . Avhandling pro gradu framlagd 2010-05-05 . Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning . Humanistiska fakulteten . Helsingfors universitet . Handledare: Docent Björn Forsé
  2. När du köper något av en privatperson gäller köplagen. Den är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än vad lagen säger. Säljaren kan exempelvis friskriva sig från ansvar för fel. Det gäller till exempel begagnade varor som säljs i befintligt skick
  3. Further Information The Offer is not being made to persons whose participation in the Offer requires that an additional offer document be prepared or registration effected or that any other measures be taken in addition to those required under Swedish law (including the Swedish Takeover Rules), Dutch law, United Kingdom law, Danish law, Irish law and U.S. law

Stöd och omsorg. Här kan du läsa om det stöd och verksamheter som vi erbjuder barn, ungdomar och vuxna i kommunen. En av kommunens viktigaste uppgifter att se till att alla som bor i Övertorneå får den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv med god kvalité Det är en fråga om huruvida du har rätten att bestämma vad jag får stoppa i min egen kropp. Det handlar om individens frihet. Du är inte min förmyndare och du har inget ansvar att ta hand om mig och skydda mig från mig själv. Jag kan göra mina egna beslut. t.ex. alla som tjatar om att man inte kan vara beroende av marijuana Inom EU gäller från och med 25 Maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). Mårtenssons Trafikskola AB, org. nr. 556935-6370, adress Södervärnsgatan 1B, 214 27 MALMÖ, telefonnummer 010-333 32 31, e-post info@trafikskolan.com är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter Join the 2019 National Geographic Travel Photo Contest and see amazing photos from around the world. View contest rules Om du är boende i ett land inom den Europeiska Unionen eller Schweiz, Norge eller Island, ska den tillämpliga lagen och forum vara lagen och domstolarna i din vanliga vistelseort. Särskilt undantagen från tillämpning av detta Avtal är Internationella köplagen (United Nations Convention on the International Sale of Goods)

mest uppmärksamad. Lagen gällde kvinnofriden som betöd att flickor inte fick giftas bort innan de var 12 år, och föräldrarna skulle fråga om de fick gifta bort henne. Om flickan då sa nej skulle detta accepteras. Detta mötte i början starka reaktioner men efter ett tag och med hårdare straff så följdes sedan lagen De som åberopar sig på henne (Bremer) då de begär kvinnans likhet med män inför lagen, rätt till utbildning, arbete och lön, de har rätt. De som åberopar sig på att hon lovsjöng hemmet och ansåg det vara basen för kvinnans verksamhet har också rätt När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal. I de fall kommunen inte upphandlar ramavtal själv använder kommunen ramavtal som är upphandlade av bland annat SKL Kommentus Inköpscentral The National Geographic 2018 Travel Photographer of the Year Contest Rules SPONSOR . Sponsor is National Geographic Partners, LLC, 1145 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036-4688, USA (Sponsor)

1 § Denna förordning gäller ersättning som utgår till överförmyndare, förmyndare och förvaltare enligt 4 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 1 § tredje stycket lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap Överförmyndaren har tillsyn över olika typer av ställföreträdarskap enligt föräldrabalken respektive lagen om god man för ensamkommande barn. De olika typer av ställföreträdare det kan handla om är följande. a) Förordnad förmyndare enligt 10 kap. föräldrabalke Föräldrarnas uppgift som förmyndare är att företräda sitt omyndiga barn i ekonomiska angelägenheter. När barnet fyllt 16 år ska han eller hon enligt lagen ges möjlighet att påverka viktiga beslut. Överförmyndarnämndens uppgift är att se till att barnets tillgångar inte används på ett otillbörligt sätt

och 19 och 26 §§ lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Bestämmelserna i 19 § den lagen tillämpas även när framtidsfullmakten har trätt i kraft men fullmaktsgivarens situation inte längre är sådan som anges i 1 §. Granskning av fullmaktshavarens verksamhet . 23 Vad säger lagen? (föräldrabalken 12 kapitel 2 §) Gode män och förvaltare, ska i den mån det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person

Vad är en förmyndare? Alla barn som är under 18 år ska ha en förmyndare. Det är oftast barnets föräldrar som är förmyndare och har hand om barnets pengar. Vad är överförmyndare? I alla kommuner finns en överförmyndare. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen tingsrätten förordnad förmyndare ska placera den enskildes tillgångar. Broschyren förklarar även vad som gäller för föräldrar som har omyndiga barn vars tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp. År 2015 är ett prisbasbelopp . 44 500 kr. Huvudregeln enligt föräldrabalken är att den enskildes medel ska förvaltas p

21.4.2017 LAINSÄÄDÄNTÖSANASTO Lainsäädäntösanastoon on koottu keskeisiä lakikielen termejä ja ilmaisuja suomeksi ja osin ruotsiksi sekä suositukset niiden englanninkielisiksi vastineiksi Mycket kvinnoförtryck som sker i muslimska länder har inte mycket med ursprungsreligionen att göra, utan har uppkommit på grund av talibanerna. Trots detta står det också att mannen är kvinnans förmyndare och att hon därför inte är helt självständig. Kvinnor som velat bli imaner har också stött på stort motstånd Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i. Kvinnan får bli förmyndare för sina egna barn vid makens frånfälle. 1964. P-piller godkänns i Sverige. 1965. 1962 års brottsbalk, SFS 1962:700, träder i kraft och ersätter 1864 års strafflag. Som första land i världen får Sverige då en lag mot våldtäkt i äktenskap. Det dröjde dock ända till 1984 innan lagen prövades. 197 Slutbetänkande av Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare Stockholm 2004 Frågor om Placeringen av reglerna i 9 kap. 5 § lagen om bank

lagtexter som rör godman och förvaltarska

En god man måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar förutom de som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man, ska huvudmannen godkänna dig som god man för honom eller henne I alla kommuner finns det överförmyndare. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen. Kils kommun har tillsammans med kommunerna Grums, Forshaga, Hagfors och Munkfors valt att ha en gemensam överförmyndarnämnd istället för överförmyndare Att vara neutral, dvs. inte ta ställning för eller emot. Krav på saklighet, opartiskhet eller objektivitet som finns i regeringsformen har i andra lagar följts upp med bl.a. regler om opartiskhet och jäv. Regler om opartiskhet finns i lagen om offentlig anställning

Föräldrabalken - Wikipedi

och förmyndare följer lagen. Har du frågor? Överförmyndar-kontoret finns i Forshaga. Om du vill fråga något kan du ringa till till växeln i Forshaga, telefon 054 - 17 20 00. Be att få prata med överförmyndar-handläggaren. Du kan skicka mejl till ofn@forshaga.s För juridiska aspekter på ägandet se äganderätt Ägande i ekonomisk mening avser den yttersta kontrollen och ansvaret över en materiell eller immateriell resurs Materiella resurser är till exempel byggnader landområden och lösöre Immateriella resurser är till exempel kunskap information eller datorprogram Ett klart och tydligt rättssystem om äganderätt är viktigt för att en. Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se. Lidköpings kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping vid Vänern När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer Vad är en förmyndare? Alla barn som är under 18 år ska ha en förmyndare. Det är oftast barnets föräldrar som är förmyndare och har hand om barnets pengar. Vad är överförmyndare? I alla kommuner finns en överförmyndare. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen. Vill du fråga något

Föräldrabalk (1949:381) (FB) Lagen

EQT disclaimer page for Stendörren - EQ

En god man fungerar som ett stöd för dig som på grund av till exempel sjukdom inte kan klara dig själv. Till exempel om du inte kan betala dina räkningar, har svårt med myndighetskontakter och kontakter med vården God man, förvaltare och förmyndare En god man hjälper dig som på grund av till exempel sjukdom inte kan betala räkningar, har svårt med myndighetskontakter eller kontakter med vården. För att få god man säger lagen att du måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som. Dessutom kommer lagen om anhörigbehörighet som innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när han eller hon inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. De nya reglerna om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet trädde i kraft den 1 juli 2017 Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som också är barnets förmyndare och i den egenskapen förvaltar barnets egendom. När barnet fyllt 16 år ska han eller hon däremot ha möjlighet att påverka viktiga beslut. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare blir man vanligtvis även förmyndare för barnet. Man har samma ansvar som en vårdnadshavare, dock har man ingen försörjningsplikt för barnet. Arvsrätten ändras inte utan barnet ärver fortfarande sina biologiska föräldrar. Vill man att barnet ska ärva dig så måste man skriva detta i ett. För att få god man säger lagen att du måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp. I vissa fall räcker det inte med en god man för att hjälpa en person på ett tillfredsställande sätt

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft. Då blev det möjligt att själv utse en ställföreträdare till den dagen då det kan komma att behövas. En framtidsfullmakt är något ni upprättar privatpersoner emellan, och du vänder du dig lämpligast till en juristbyrå för rådgivning. Överförmyndarhandläggar God man, förvaltare och förmyndare är ställföreträdare för någon som av olika anledningar inte själv kan förvalta sin egendom, föra sin talan eller ta tillvara sina rättigheter. Det ska enligt lag finnas en överförmyndarnämnd eller överförmyndare i alla kommuner

Överförmyndarverksamheten i Lomma hjälper dig som bor i Kävlinge, Burlöv, Staffanstorp och Lomma kommun med frågor rörande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen. Mer information om vad en god man eller förvaltare gör. Vill du hjälpa en medmänniska Den förordnade vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga och ekonomiska angelägenheter. Om inget annat sägs är vårdnadshavaren också förordnad förmyndare för den underårige. Läs mer om förmyndare nedan. Som god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare har du rätt till ett skäligt arvode. Ansök om att bli god man. Lagen som verktygs jurist Maria Chöler skriver om rösträtten för personer med funktionsnedsättning. I många länder är den begränsad. Europadomstolen har både förbjudit och gett rätt till inskränkningar i rösträtten. Och i Danmark har motsvarigheten till svenska FUB drivit frågan om rösträtt till Högsta domstolen Och de hade lagen på sin sida, för den reglerade inte bara vem som skulle ha förmyndare, utan också vem som kunde vara lämplig eller olämplig som förmyndare

Kan man använda lagen om MBL 35 angående en tvistig lönefordran

Nämnden har nyligen gjort ett brevutskick till en rad förmyndare som inte har redovisat eller där redovisningsplikt enligt lag är oklar. Följande regler gäller för dig som förmyndare. Om ditt barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp (354 400 kr 2016) och tillgångarna tillkommit genom arv, gåva eller värdestegring Lagen innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor och bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet och har som uppgift att kontrollera det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att skydda underåriga och vuxna som helt eller delvis saknar beslutskompetens från rättsförluster

Adoptionslagen - FB 4 ka

Som förmyndare företräder du den omyndige när det gäller frågor som rör hans eller hennes ekonomi. Om den som är omyndig har tillgångar är det du som förmyndare som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar. Om den omyndige inte har några föräldrar ska tingsrätten utse någon annan till vårdnadshavare och förmyndare Om ägaren av ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret eller den som enligt andra stycket likställs med ägaren inte har fyllt 18 år, tillämpas det som sägs i lagen om ett fordons ägare i stället på den förmyndare som har registrerats i vägtrafikregistret Riktlinjer för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner förslaget till ny riktlinje. Ärendebeskrivning En ny rättspraxis råder avseende bedömning av insatsen personlig assistans En förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är en eller båda för-äldrarna tillsammans barnets förmyndare. Godmanskap - detta gäller människor som av olika skäl inte själva kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga God man, förvaltare, förmyndare. Om en person inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller om en person är omyndig, kan denna få hjälp att sköta ekonomi och att bli företrädd i olika situationer

Lagen om att kvinnor måste ha en manlig förmyndare kvarstår dock. Oftast är denna en släkting eller kvinnans man, skriver BBC. Kvinnor har kämpat för förändring i flera å Allmän information om god man, förvaltare och förmyndare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan ansöka tingsrätten om att få en god man eller förvaltare

God man, förvaltare och förmyndare - stockholm

Att leva på 1500- och 1600-talet - SO - Världens Ämn

Kalmarsunds överförmyndarnämnd är en tillsynsmyndighet. Det betyder att vi ska se till att du som är god man eller förvaltare sköter ditt uppdrag på rätt sätt. Vi kan förklara vad som ingår i ditt uppdrag enligt lagen men inte lämna detaljerade råd i ditt ärende Lagen innebär att det under vissa förutsättningar går att utse en fullmaktshavare som i framtiden kan företräda den som inte längre kan företräda sig själv. Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis demens, som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ekonomi De formella kraven som sägs i lagen är att god man inte får vara underårig och inte själv får ha förvaltare förordnad för sig. Kravet på lämplighet innebär att gode mannen skall ha de kvalifikationer som krävs för att sköta det anförtrodda uppdraget. Till de allmänna kraven på lämplighet hör att vederbörande har ordnad ekonomi

CGI makes all cash offer for Acando AB CGI

Ogifta kvinnor blir myndiga vid 25 år i Sverige, medan alla män blev myndiga vid 21 år. Vid giftemål upphör myndigheten och mannen blir förmyndare. 1870. Kvinnor får rätt till gymnasietbildning, men endast läsa hos privata lärare. Därmed kan kvinnan läsa på universitet men ytterst få gör det förrän 20-talet het med lagen om investeringssparkonto och villkoren i detta avtal, till sådant öppnat konto överföra tillgångar som enligt lagen om invest-eringssparkonto eller detta avtal inte får eller ska förvaras på Inve-steringssparkontot. Fullmakt 2 . Kunden befullmäktigar härmed Banken att i samband med transak Förmyndare. En förmyndare är ställföreträdare för en omyndig person, det vill säga för en person som är under 18 år. Tillsyn och kontroll av överförmyndare. Överförmyndaren medverkar till att god man, förvaltare eller förmyndare utses Förmyndare för en omyndig person har rätt att få upplysningar av banken om den omyndiges bankförhållanden. God man och förvaltare, som är utsedd enligt föräldrabalken, bör kunna få upplysningar av bank om sådant som har med hans uppdrag att göra

som har förordnats i enlighet med lagen om god man för ensamkommande barn. H, A 12:17 Beslut om arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare, om det finns särskilda skäl. H Beslut enligt 13 kap FB Om föräldrars förmyndarförvaltning Delegati on 13:6 Beslut om samtycke till placering av omyndigs tillgångar Gode män, förvaltare och förmyndare står under tillsyn av en överförmyndare eller av överförmyndarnämnd. I Hässleholms kommun finns en överförmyndare som väljs av kommunfullmäktige för en period om fyra år Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna Band Slutbetänkande av Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare Stockholm 2004 SOU 2004:112 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst Det finns andra lagar som också berör området, till exempel offentlighets- och sekretesslagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS). Det är kommunfullmäktige som antar nämndens reglemente (Se under rubriken Dokument). Länsstyrelsen kontrollerar verksamheten och styrs. I personliga angelägenheter kan inte en god man eller en förvaltare bestämma. Det kan gälla ansöka om vårdboende för en huvudman när personen själv motsätter sig detta. Det finns inte några tvångsmöjligheter att verkställa ett sådant beslut. Att tillgripa tvång, finns bara inom ramen för lagen om sluten psykiatrisk vård

Överförmyndarnämndens uppgifter . Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, träder i kraft den 1 juli. Från Migrationsverkets sida vill vi därför passa på att informera om den nya lagen och på vilket sätt kommunerna behöver förbereda sig utifrån Migrationsverkets perspektiv Ska inte vara förmyndare eller vårdnadshavare för huvudmannen Får inte ta på sig att uppfostra huvudmannen Får inte bestämma vad som ska köpas eller inte köpas. Huvudmannen styr efter förmåga över sina pengar och fattar själv beslut. Om huvudmannen inte har beslutsförmåga har gode mannen sista ordet För dig som ett omfattande funktionshinder regleras vilket stöd du kan få i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I lagen står det att du måste ingå i någon av tre personkretsar för att få stöd enligt LSS. Personkrets 1: Du som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare På de här sidorna kan du som är god man eller förvaltare hitta nyttig information om dina uppgifter och vad du ska tänka på. Här finns även länkar till blanketter och e-tjänster som du kan komma behöva använda I lagen uttryckt som att personen ska vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Tingsrätten är väldigt restriktiv med att anordna förvaltarskap, det räcker inte med att det finns en risk för att personen ska bli utnyttjad utan det ska faktiskt vara så att personen blir utnyttjad för att den ska kunna få förvaltare

populär: